Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Dobro Tych, którzy nam zaufali, a w szczególności ochrona wszelkich dotyczących ich informacji, jest jednym z priorytetów naszego działania.

Staramy się nie uzyskiwać żadnych prywatnych danych ponad te, które są potrzebne dla możliwie najlepszego wykonywania powierzonych nam zadań i pełniejszego zadowolenia naszych klientów.

Jeżeli reprezentujesz firmę lub instytucję to zachęcamy do utworzenia  własnego konta użytkownika, które sprawi, że będziesz miał dostęp do przeznaczonych dla Ciebie specjalnych zasobów i będziemy Ci mogli przekazać niektóre ważne informacje. Utworzone konto możesz usunąć, kiedy uznasz to za stosowne.

 1. Jakiego typu dane możemy przechowywać:
  – Jeżeli dokonałeś u nas zakupu, to dane, które były potrzebne do wystawienia faktury VAT są zapisane w naszym systemie księgowo-handlowym.
  – Posiadamy również dane wynikające z ogólnych zasad połączeń Internetowych (adresy IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego, itp.), wykorzystujemy je w celach technicznych i statystycznych.
  – Jeżeli utworzyłeś własne konto lub wpisałeś się na listę wysyłkową, to posiadamy dane, które uznałeś za stosowane tam podać – służą one jedynie tym celom, w jakich zostały tam wpisane.
  – Podając nam z jakichkolwiek powodów jakiekolwiek dane musisz być świadom, że mogą zostać one odnotowane w naszych systemach pocztowych, CRM i innych w celu lepszego spełnienia Twoich oczekiwań w przyszłości i doskonalenia naszej oferty.
 2. Informacja RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych .

Oświadczamy, że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest jednym z priorytetów naszej grupy spółek korzystających z połączonego systemu przetwarzania danych.

Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest spółka:

 System 7 Security sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372657132, KRS: 0000400835.

Z Administratorem można się skontaktować się pisemnie za pomocą poczty pod adresem korespondencyjnym: System 7 Security sp. z o.o., ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała lub poczty elektronicznej pod adresem: biuro@system7.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

– art. 6 ust 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika w celu świadczenia usług w ramach własnych serwisów internetowych w tym: dostawy towarów, dostarczania informacji, realizacji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, itp.,

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędności przetworzenia danych osobowych w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie

osoby, której dane dotyczą, przed/po zawarciu umowy, np. sprzedaży/zakupów towarów lub wyrobów własnych, utrzymania relacji dystrybucyjnych, negocjacji warunków umowy, zapewnienie serwisu posprzedażowego, itp.,

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,

w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, np. umożliwienie podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych i kredytowych w przyszłości.

Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora to:

– imię i nazwisko,

– stanowisko lub funkcja w firmie,

– adres e-mail,

– numer telefonu,

– adres pocztowy,

– informacje dotyczące historii korespondencji, zakupów i płatności,

– w serwisach internetowych standardowe dane związane z logowaniem na serwerach np. adres IP,

– inne dane konieczne do realizacji konkretnych zadań i zapewnienia bezpieczeństwa wymienione w warunkach użytkowania konkretnych usług i warunkach licencyjnych oprogramowania.

Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza obręb wspólnego systemu przetwarzania jednak w przypadku wystąpienia takiej potrzeby może powierzyć dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:

– firmom kurierskim i spedycyjnym,

– dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,

– podmiotom, takim jak banki czy operatorzy płatności,

– osobom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, doradcze,

– właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

Administrator nie przekazuje żadnych danych odbiorom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, chyba że zostanie do tego zobowiązany przez obowiązujący przepis prawa lub dyspozycję osoby, której dane dotyczą lub wynika to z działaniem standardowo stosowanych mechanizmów pozycjonowania, powiązań lub analizy serwisów internetowych (np. Google, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin ).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania zgody lub do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub innych obowiązków wynikających z umowy lub innego tytułu oraz spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów w szczególności podatkowych i rachunkowych.

Zgodę mogą Państwo wycofać maila wysłanego pod adres: biuro@s7.pl z potwierdzeniem dostarczenia lub listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu prawami:

– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do wykonania umowy i/lub usługi.

Administrator dane osobowe pozyskuje zwykle bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu ze spółkami Administratora lub jego serwisami internetowymi.

Administrator może też pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak KRS, CEIDG lub firmowe strony internetowe.

Dane osobowe przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowanie, nie będą wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych oraz wpływać na Państwa sytuację.

Administrator dokłada starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

D) ZAPEWNIAMY  Z  CAŁĄ  STANOWCZOŚCIĄ,  ŻE NIGDY  NIE  SPRZEDAJEMY POSIADANYCH  PRZEZ  NAS  DANYCH OSOBOWYCH.

Dane są przez nas gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi u nas procedurami bezpieczeństwa. Dokładamy starań, aby żadne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu.

E) Prosimy o zachowanie ostrożności w posługiwaniu się danymi dostępowymi do naszego serwisu.

Osoba, której je udostępniliśmy ponosi pełną odpowiedzialność za ich użycie. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że Twoje dane (np. hasło) mogły być poznane przez osoby trzecie, prosimy o natychmiastową ich zmianę lub powiadomienie nas o zaistniałej sytuacji.
Prosimy również o ostrożność w przypadku korzystania z jednego komputera z innymi użytkownikami.  Po zakończeniu korzystania z naszego serwisu prosimy się wylogować i nie zapisywać haseł w sposób umożliwiający ich poznanie przez inne osoby oraz zachować podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych.

F) Karty płatnicze i przelewy internetowe.
Nie mamy (i nie chcemy mieć) dostępu do żadnych danych, które podajesz w trakcie dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych i przelewów internetowych. W trakcie takiej operacji zostajesz przekierowany na strony internetowe wybranego przez Ciebie banku lub serwisu autoryzacyjnego (adres tej strony powinien rozpoczynać się od https: , a certyfikat potwierdzać jej tożsamość) i wszystkie podane informacje pozostaną znane wyłącznie instytucjom prowadzącym wybrany serwis. Do nas może zostać przekazana przez nie wyłącznie informacja potwierdzająca fakt dokonania przez Ciebie transakcji.

G) „Ciasteczka” (cookies) i podobne rozwiązania

Tworzone w związku z funkcjonowaniem Serwisu ciasteczka służą do poprawienia wygody użytkowania, przechowywania informacji o Użytkowniku (np. podczas rejestracji, logowania, wysyłania zamówienia), celów statystycznych i analitycznych (np. Google Analytics), reklamowych, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, itp.

Użytkownik może w każdej chwili je wykasować lub zmienić ustawienia używanej przeglądarki zgodnie z informacjami zamieszczonymi w jej instrukcji obsługi. Zablokowanie „cookies” i podobnych rozwiązań normalnie wykorzystywanych przez przeglądarki może skutkować problemami w korzystaniu z niektórych funkcji Serwisu.

Brak stosownych działań ze strony użytkownika oznacza akceptację aktualnych ustawień przeglądarki i sposobu działania serwisu.

H) Informacje dodatkowe

1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za procedury i informacje zawarte w serwisach/systemach do których odwołania (linki) znajdują się w Serwisie lub przez które jest on analizowany lub utrzymywany.

2. Użytkownik może zamieszczać w serwisie wyłącznie swoje poprawne dane osobowe lub dane, których zamieszczenie jest konieczne i do których zamieszczenia ma pełne prawo z pełnym poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich.

3. Przez sam fakt skorzystania z serwisu lub jego zasobów użytkownik stwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności i akceptuje wszystkie ich postanowienia. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu lub Polityki prywatności to nie może korzystać z Serwisu.

4. Obowiązująca treść Polityki prywatności jest dostępna w Serwisie i może być zmieniona w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.