Regulamin

Regulamin serwisu i sprzedaży (ogólne warunki sprzedaży) z dnia 01.01.2018

Regulamin serwisu internetowego

 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego www.system7.pl (wraz ze wszystkimi subdomenami i elementami) zwanego dalej Serwisem, prowadzonego przez firmę System 7 Security sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Właściciela) i obowiązuje wszystkich użytkowników Serwisu. Dodatkowe warunki, obowiązki i uprawnienia mogą być określone jedynie w odrębnych pisemnych porozumieniach przyjętych przez obie strony lub stosownych umów licencyjnych.
 2. Przez fakt jakiegokolwiek skorzystania z Serwisu podmiot który tego dokonuje (Użytkownik) oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do nich stosować.
 3. Serwis (w tym zawarte w nim informacje i elementy graficzne) stanowiące własność spółki System 7 Security sp. z o.o. i podlegają ochronie prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zabronione są jakiekolwiek działania skierowane przeciwko Serwisowi lub niezgodne z obowiązującym prawem (w tym kopiowanie/modyfikacja/wykorzystywanie bez pisemnego zezwolenia, zawartych w nim treści).
 4. Zawartość Serwisu podlega ochronie prawnej i nie może być wykorzystywana w innym celu niż zamierzony przez Właściciela oraz przez innych Użytkowników niż ci, którym zostały przez Właściciela udostępnione.
 5. Wszelkie dane i zasoby zawarte w Serwisie (w tym niniejszy Regulamin / Polityka prywatności ) mogą być w dowolnej chwili zmienione lub usunięte bez wcześniejszego powiadomienia. System 7 Security sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich wady i jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z posłużenia się nimi oraz nie zapewnia o ich przydatności do jakiegokolwiek celu. Nie mogą być one również uznane za ofertę zawarcia jakiejkolwiek umowy lub jakąkolwiek obietnicę lub gwarancję.
 6. Wszelkie znaki handlowe, graficzne i nazwy produktów wykorzystane w Serwisie będące własnością System 7 Security sp. z o.o. nie mogą być używane przez kogokolwiek bez pisemnej zgody właściciela. Wszelkie inne znaki towarowe i zastrzeżone nazwy są własnością ich prawowitych właścicieli i mogły zostać użyte jedynie w celach informacyjno-identyfikacyjnych.
 7. Serwis udostępnia Użytkownikom możliwość wprowadzania niektórych danych. Poprzez ich wprowadzenie Użytkownik oświadcza, że są prawidłowe i zgodne z prawem, jest uprawniony do dysponowania nimi, robi to na swoją wyłączną odpowiedzialność i upoważnia Serwis do bezterminowego posiadania, przetwarzania i prezentowania tych danych z zastrzeżeniem szczególnych warunków dotyczących danych osobowych. Dane te w całości lub w części mogą być w dowolnej chwili usunięte, ukryte lub skorygowane przez prowadzącego Serwis, bez powiadamiania i zgody Użytkownika. Zabronione jest wprowadzanie danych niezgodnych z prawem lub szkodzących działaniu serwisu lub wizerunkowi Właściciela serwisu i dostarczanych przez niego produktów.
 8. Użytkownik może korzystać z serwisu jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem i powszechnie przyjętymi sposobami obsługi. Zabronione są wszelkie działania mogące prowadzić do zakłócenia pracy serwisu lub mające na celu uzyskanie danych do których dany użytkownik nie jest uprawniony oraz poddawania Serwisu oddziaływaniu wszelki oddziaływaniom automatycznym.
 9. Właściciel serwisu nie gwarantuje i nie zapewnia, że jakiekolwiek elementy serwisu będą dla danego Użytkownika dostępne w jakimkolwiek czasie i w wymaganych przez niego sposobach działania w używanej przeglądarce oraz że wszystkie zasoby serwisu i powiązane z nimi zasoby innych serwisów zawierają tylko prawdziwe treści i w każdym czasie będą wolne od szkodliwego oprogramowania. Wyłączona jest też wszelka odpowiedzialność i możliwość dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela oraz innych podmiotów powiązanych z Serwisem w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie, z jakiegokolwiek powodu.

Regulamin sprzedaży – Ogólne warunki sprzedaży (OWS)

 1. OWS określają zasady na jakich dostarczane są towary i usługi przez firmę:

System 7 Security sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:9372657132, KRS: 0000400835.

zwaną dalej  Dostawcą, chyba że strony zawarły odrębną pisemna umowę zawierającą odmienne postanowienia, które maja pierwszeństwo.

 1. Postanowienia niniejsze wyłączają możliwość stosowania przez Nabywcę jakichkolwiek standardowych warunków zakupu , wzorów umów, regulaminów dostawy, itp.
 2. Aktualne OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży/dostawy zawieranych przez Dostawcę od daty publikacji Regulaminu.
 3. OWS dotyczą wszelkich dostaw realizowanych przez Dostawcę w tym z wykorzystaniem internetowego serwisu B2B, bez względu na lokalizację i status Nabywcy.
 4. Dostawca, co do zasady współpracuje z Nabywcami instytucjonalnymi i profesjonalistami i nie prowadzi sprzedaży dla konsumentów. Gdyby jednak do takiej sprzedaży doszło to ogólne obowiązujące w Polsce przepisy prawa konsumenckiego mają pierwszeństwo przed zapisami OWS, chyba że Nabywca wprowadził Dostawcę w błąd w kwestii swojego statusu.
 5. Zamówienie Nabywcy musi posiadać formę pisemną (w tym elektroniczną z B2B) i zostać pisemnie w sposób nieautomatyczny potwierdzone jako przyjęte do realizacji przez Dostawcę, aby mogło być traktowane jako zawarcie umowy na warunkach określonych w tym potwierdzeniu. Potwierdzenia takiego nie stanowią wiadomości generowanie automatycznie przez serwis internetowy.
 6. W przypadku braków w magazynie zamówienie może być zrealizowane częściowo w porozumieniu z Nabywcą.
 7. Nabywca może zrezygnować z realizacji zamówienia jeżeli natychmiast (ale nie później niż do chwili rozpoczęcia jego realizacji) skutecznie poinformuje Dostawcę o rezygnacji. Jeżeli do chwili rezygnacji Dostawca podjął już działania prowadzące do realizacji zamówienia to może przyjąć rezygnację z zastrzeżeniem pokrycia przez Nabywcę wszelkich kosztów związanych z podjętymi czynnościami.
 8. Warunki dostaw kurierskich:

– poprawne zamówienia na towary znajdujące się w magazynie, otrzymane w dni robocze do godz. 13:00 są z reguły wysyłane w tym samym dniu,o ile inne okoliczności tego nie uniemożliwiają (np. brak potwierdzenia zapłaty, przekroczenie limitu kredytu kupieckiego, przeterminowana płatność, itp.),

– standardowy koszt pakowania i wysyłania każdej paczki do 30kg w dostawie krajowej wynosi 17zł netto i jest stosowany do dostaw do Nabywców posiadających aktualny limit kredytu kupieckiego lub którzy dokonali przedpłaty,

– koszt każdej paczki do 30kg w dostawie krajowej dla pozostałych Nabywców wynosi 21zł netto,

– standardowym terminem dostarczenia krajowych paczek kurierskich jest kolejny dzień roboczy po dniu wysłania, z przyczyn leżących po stronie firmy przewozowej, odbiorcy lub okoliczności zewnętrznych może on ulec wydłużeniu (nie jest gwarantowany),

– dla konkretnej dostawy obowiązujące są koszty transportu podane na dotyczącej jej fakturze sprzedaży,

– podane ceny nie dotyczą paczek: wysyłanych za granicę, o nietypowych wymiarach lub zawartości, wysyłanych na specjalnych warunkach, itp. W przypadku takich przesyłek obowiązujące są warunki ustalone indywidualnie dla każdej dostawy przez Dostawcę i zawarte na fakturze sprzedaży.

 1. Jeżeli nie podano inaczej to wszelkie ceny sprzedaży/dostawy są w PLN i nie zawierają podatku VAT i innych danin ustawowych o ile takie mają zastosowanie.
 2. Jeżeli uzgodniona cena jest zależna od kursu walut, warunków Incoterms lub innych zmiennych kosztów niezależnych od Dostawcy to w przypadku ich wzrostu w trakcie realizacji zamówienia Dostawca ma prawo do jej podniesienia. Jeżeli Nabywca nie zaakceptuje zaproponowanej ceny to Dostawca może jednostronnie wycofać się z realizacji zamówienia bez żadnych konsekwencji.
 3. Publikowane lub dostarczone przez Dostawcę cenniki, oferty, wyceny, wzory, reklamy, katalogi, informacje w serwisach internetowych, itp. mają charakter wyłącznie informacyjno-poglądowy i nie stanowią oferty w myśl Kodeksu cywilnego.
 4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić za towary i usługi w sposób, w terminie i kwocie podanych na fakturach wystawionych przez Dostawcę w związku z przyjętym do realizacji zamówieniem. Wiążące są informacje (w tym forma zapłaty, kwota do zapłaty, termin zapłaty, numer rachunku, waluta rozliczeniowa, sposoby liczenia zaokrągleń, koszty transportu, itp.) zawarte na fakturze.
 5. Prawo do odroczonego terminu płatności (kredytu kupieckiego) ma wyłącznie Nabywca, który uzyskał je na podstawie dwustronnej umowy o współpracy, która może być zawarta na jego wniosek po prawidłowej realizacji przynajmniej 3 transakcji w okresie 3 kolejnych miesięcy i dostarczeniu do Dostawcy wszystkich wymaganych dokumentów i informacji. Limit kredytu kupieckiego jest korygowany automatycznie przez system informatyczny Dostawcy i z zasady jest równy wartości średnich miesięcznych zakupów Nabywcy (netto) za okres 3 poprzednich miesięcy. Limit ten może być w każdym momencie i bez ostrzeżenia cofnięty lub zmieniony przez Dostawcę według własnego uznania.
 6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na właściwy rachunek Dostawcy. Od nieterminowych płatności Dostawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
 7. Jeżeli Nabywca opóźnia się z zapłatą dłużej niż 2 tygodnie lub w ocenie Dostawcy zachodzą okoliczności zmniejszające zdolność kredytową lub wiarygodność Nabywcy to może on wezwać go do przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń, wstrzymać następne dostawy lub zmienić ich warunki, uznać wszystkie jego należności za wymagalne w wyznaczonym terminie, przekazać informację o nieuregulowanych zobowiązaniach do BIG, wystawić należność na sprzedaż na publicznej giełdzie internetowej, dochodzić bez dodatkowych wezwań obok należności głównej również odsetek, zwrotu kosztów sądowych, zastępstwa procesowego i egzekucji. Wykonanie niektórych z tych czynności będzie związane z upublicznieniem danych Nabywcy oraz informacji o jego nieuregulowanym zobowiązaniu. Dodatkowo zostanie usunięty przypisany mu limit kredytu kupieckiego i możliwość zakupów z odroczonym terminem płatności.
 8. Nabywca nie ma prawa do zatrzymania części lub całości płatności tytułem roszczeń wzajemnych, potrąceń, reklamacji lub podobnych, chyba że posiada prawomocne orzeczenie sądu w tym zakresie.
 9. Dostawca pozostaje właścicielem towarów do chwili całkowitej zapłaty.
 10. Nabywca jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia go przez Dostawcę o gotowości do odbioru. Jeżeli towary nie zostaną odebrane w tym terminie to Dostawca naliczy Nabywcy dodatkową opłatę za składowanie w wysokości 1% ich wartości za każdy dzień przechowywania.
 11. Moment wydania towarów z magazyn Dostawcy osobom działającym w imieniu Nabywcy uznaje się za dokonanie dostawy.
 12. Niebezpieczeństwo uszkodzenia lub utraty przechodzi na Nabywcę z chwilą dokonania dostawy lub z datą upływu wyznaczonego terminu dostawy jeżeli był wcześniejszy i nabywca nie odebrał towarów w terminie.
 13. Jeżeli Nabywca nie wywiąże się z obowiązku odebrania towarów to Dostawca może dostarczyć je na jego rachunek i ryzyko na ostatni znany mu adres Nabywcy lub wyznaczyć dodatkowy termin z zachowaniem prawa do dodatkowej opłaty za przechowywanie.
 14. W przypadku nieodebrania zamówionych towarów lub urządzeń z serwisu lub jakichkolwiek innych przedmiotów stanowiących własność Nabywcy lub osób trzecich znajdujących się z magazynach Dostawcy przez okres 90 dni, Dostawca ma prawo do dokonania ich złomowania (likwidacji), a Nabywca jest zobowiązany do pokrycia jej kosztów.
 15. Nabywca zobowiązany jest do zabezpieczenia i należytego przechowywania dostarczonych towarów do chwili dokonania całkowitej zapłaty.
 16. Jeżeli transport towarów po wydaniu odbywał się z udziałem osób trzecich to Nabywca zobowiązany jest do starannego sprawdzenia dostawy przy odbiorze, a w razie stwierdzenia braków lub uszkodzeń sporządzenia stosownego protokołu podpisanego przez przewoźnika/ doręczyciela.
 17. W przypadku dostarczenia nieuszkodzonej paczki i stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z fakturą lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Nabywca jest zobowiązany sporządzić odpowiedni protokół i w terminie 2 dni roboczych od chwili odbioru przekazać go Dostawcy w celu weryfikacji. Niezgodności zgłaszane to tym terminie nie będą rozpatrywane przez Dostawcę, a dostawa będzie uznana za prawidłową.
 18. Ustanawianie zastawu na towarach należących do Dostawcy jest zabronione, a ich przetworzenie powoduje, że tak powstałe wyroby stają się jego współwłasnością.
 19. Dostawca nie odpowiada za niewykonanie dostawy, naprawy lub ich opóźnienie jeżeli wynika to bezpośrednio lub pośrednio z przyczyn za które nie ponosi odpowiedzialności np. wojny, anty terrorystyczne, klęski żywiołowe, awarie maszyn, akty urzędowe, decyzje administracyjne, niepokoje społeczne, restrykcje importowo-eksportowe, blokady dróg, strajki, awarie komunikacji, i inne w tym powodujące, że wykonanie dostawy będzie niemożliwe, nieopłacalne lub nadmiernie uciążliwe.
 20. Jeżeli z winy Dostawcy dojdzie do zwłoki w dostawie lub naprawie skutkującej powstaniem szkody po stronie Nabywcy to jest on uprawniony z wyłączeniem dalej idących roszczeń odszkodowawczych do odszkodowania w wysokości 0,25% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki powyżej 14 dni, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości dostawy.
 21. Brak pisemnych uwag co do jakości, ilości, ceny, stanu oraz innych cech towarów w chwili odbioru oznacza, że Nabywca zaakceptował dostawę.
 22. Wady których nie da się wykryć w trakcie odbioru lub bezpośrednio po odebraniu od Dostawcy powinny być zgłaszane pisemnie najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych, pod rygorem utraty prawa do reklamowania dostawy oraz wyłączenia uprawnień Nabywcy wynikających z rękojmi.
 23. Reklamacje powinny być rozpatrzone w terminie 14 dni, a w przypadku ich uznania odpowiedzialność Dostawcy ogranicza się do naprawy towaru lub obniżenia ceny lub wymiany towaru na wolny od wad o ile uzna to za możliwe.
 24. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy transport, rozładunek, przechowywanie lub użytkowanie towarów po wydaniu ich z magazynu.
 25. Jeżeli dany towar objęty jest gwarancją producenta lub importera to w relacjach pomiędzy Gwarantem, a Nabywcą zastosowanie mają szczegółowe postanowienia właściwych warunków gwarancji.
 26. Towar objęty gwarancją producenta, importera lub Dostawcy powinien być dostarczony na koszt Nabywcy w stanie kompletnym (bez naruszenia plomb) i we właściwym opakowaniu do punktu serwisowego wskazanego w gwarancji, wraz ze szczegółowym opisem uszkodzenia i kopią dowodu zakupu.
 27. Naprawy nieodpłatne nie obejmują: czynności których powinien dokonać użytkownik, uszkodzeń powstałych w transporcie lub w trakcie niewłaściwej instalacji, niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, oddziaływania czynników zewnętrznych (np. ogień, piorun, zalanie, substancje chemiczne, udary, itp.), normalnego zużycia eksploatacyjnego, odtwarzana lub kasowania danych, konserwacji i testów.
 28. Odpowiedzialność Dostawcy ograniczona jest wyłącznie do start bezpośrednich które poniósł Nabywca i nie może przekroczyć ceny wadliwych towarów, które dostarczył Nabywcy.
 29. Gdyby jakiekolwiek postanowienia lub warunki niniejszego Regulaminu lub odrębnej umowy okazały się niemożliwe do wykonania lub nieważne to pozostałe postanowienia i warunki są nadal w pełni wiążące.
 30. Wszelkie informacje (w szczególności ceny indywidualne, warunki płatności, dokumentacja i podobne) udostępnione  użytkownikowi po zalogowaniu lub zawarte w dokumentach handlowych należy traktować jako tajemnicę handlową. Użytkownik rozumie i akceptuje, że ich udostepnienie lub przekazanie w jakikolwiek sposób osobom trzecim stanowi naruszenie tajemnicy handlowej i naraża Dostawcę na straty do których zrekompensowania jest on zobowiązany na warunkach ogólnych. Ponadto w przypadku niedotrzymania przez Użytkownika / Nabywcę tego zobowiązania zapłaci on niezwłocznie Dostawcy  karę umowną w wysokości 10 000zł za każde powstałe z jego winy ujawnienie tych informacji stronom trzecim.
 31. Zasady i warunki określone w Regulaminie, OWS i Polityce prywatności podlegają wyłącznie prawu polskiemu i wiążąca jest ich polska wersja językowa, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd w Bielsku-Białej. Wyłącza się stosowanie Konwencji Wiedeńskiej.
 32. Obowiązująca treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może być zmieniona w dowolnej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.
 33. Przez sam fakt skorzystania z serwisu lub jego zasobów użytkownik stwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, OWS i Polityką Prywatności i akceptuje wszystkie ich postanowienia. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z jakimkolwiek postanowieniem Regulaminu lub Polityki prywatności to nie może korzystać z Serwisu oraz nawiązywać relacji handlowych z Dostawcą.