Informacje RODO

Informacja

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informujemy o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych .

Zapewniamy, że zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest jednym z priorytetów naszej grupy spółek korzystających z połączonego systemu przetwarzania danych.

Administratorami Państwa danych osobowych (zwane dalej Administratorem)są spółki:
1. System 7 Security sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, NIP:9372657132, KRS: 0000400835.
2. Seven System sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 9372672953, KRS: 0000537134.
3. System 7 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372318507, KRS: 0000042022.

Z Administratorem można się skontaktować się pisemnie za pomocą poczty pod adresem korespondencyjnym: System 7 Security sp. z o.o., ul. Krakowska 33, 43-300 Bielsko-Biała lub poczty elektronicznej pod adresem: biuro@s7.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora:
– art. 6 ust 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie wyrażonej zgody Użytkownika w celu świadczenia usług w ramach własnych serwisów internetowych w tym: dostawy towarów, dostarczania informacji, realizacji napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, itp.,
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli niezbędności przetworzenia danych osobowych w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą, przed/po zawarciu umowy, np. sprzedaży/zakupów towarów lub wyrobów własnych, utrzymania relacji dystrybucyjnych, negocjacji warunków umowy, zapewnienie serwisu posprzedażowego, itp.,
– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, np. umożliwienie podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych i kredytowych w przyszłości.

Dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane przez Administratora to:
– imię i nazwisko,
– stanowisko lub funkcja w firmie,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– adres pocztowy,
– informacje dotyczące historii korespondencji, zakupów i płatności,
– w serwisach internetowych standardowe dane związane z logowaniem na serwerach np. adres IP,
– inne dane konieczne do realizacji konkretnych zadań i zapewnienia bezpieczeństwa wymienione w warunkach użytkowania konkretnych usług i warunkach licencyjnych oprogramowania.

Administrator co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza obręb wspólnego systemu przetwarzania jednak w przypadku wystąpienia takiej potrzeby może powierzyć dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
– firmom kurierskim i spedycyjnym,
– dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
– podmiotom, takim jak banki czy operatorzy płatności,
– osobom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, doradcze,
– właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

Administrator nie przekazuje żadnych danych odbiorom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym, chyba że zostanie do tego zobowiązany przez obowiązujący przepis prawa lub dyspozycję osoby, której dane dotyczą.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania zgody lub do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub innych obowiązków wynikających z umowy lub innego tytułu oraz spełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów w szczególności podatkowych i rachunkowych. Zgodę mogą Państwo wycofać droga mailowa pod adresem: biuro@s7.pl z zaznaczeniem opcji potwierdzenia dostarczenia lub listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu prawami:
– posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do wykonania umowy i/lub usługi

Administrator dane osobowe pozyskuje zwykle bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas
kontaktu ze spółkami Administratora lub jego serwisami internetowymi.
Administrator może też pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak KRS, CEIDG lub firmowe strony internetowe.
Dane osobowe przetwarzane w sposób automatyczny, w tym profilowanie, nie będą wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych oraz wpływać
na Państwa sytuację.

Administrator dokłada starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i uwagę

Zarząd spółek Administratora.